• Thursday, 15. April 2021 00:52

Item History 3665

Search

Date Buyer Name Raid Itempool Value Decayed
04.13.21 Claritin icon Warmth of Forgiveness Naxx EPGP 467.00 467.00
04.13.21 Tikan icon Icy Scale Coif Naxx EPGP 0.00 0.00
04.13.21 disenchanted icon Desecrated Waistguard Naxx EPGP 3446.00 3446.00
04.13.21 Shreever icon Splinter of Atiesh Naxx EPGP 0.00 0.00
04.13.21 disenchanted icon Desecrated Leggings Naxx EPGP 4595.00 4595.00
04.13.21 Yachtrock icon Desecrated Leggings Naxx EPGP 4595.00 4595.00
04.13.21 Slayde icon The Eye of Nerub Naxx EPGP 6498.00 6498.00
04.13.21 kristamarie icon Desecrated Bracers Naxx EPGP 258.00 258.00
04.13.21 Shreever icon Splinter of Atiesh Naxx EPGP 0.00 0.00
04.13.21 Yachtrock icon Gem of Nerubis Naxx EPGP 407.00 407.00
04.13.21 Yachtrock icon Desecrated Shoulderpads Naxx EPGP 3446.00 3446.00
04.13.21 Punkybrewser icon Severance Naxx EPGP 566.00 566.00
04.13.21 Shreever icon Desecrated Robe Naxx EPGP 4595.00 4595.00
04.13.21 Yachtrock icon Warmth of Forgiveness Naxx EPGP 4665.00 4665.00
04.13.21 Cankler icon Desecrated Breastplate Naxx EPGP 4595.00 4595.00
04.13.21 Veranne icon Idol of Longevity Naxx EPGP 217.00 217.00
04.13.21 Yachtrock icon Desecrated Sandals Naxx EPGP 3446.00 3446.00
04.13.21 Olando icon Ghoul Skin Tunic Naxx EPGP 325.00 325.00
04.13.21 Halohesh icon Stygian Buckler Naxx EPGP 488.00 488.00
04.13.21 Phillis icon Libram of Light Naxx EPGP 2167.00 2167.00
04.13.21 Whims icon Desecrated Girdle Naxx EPGP 345.00 345.00
04.13.21 Verato icon Splinter of Atiesh Naxx EPGP 0.00 0.00
04.13.21 Takoloctopus icon Kiss of the Spider Naxx EPGP 4665.00 4665.00
04.13.21 disenchanted icon Desecrated Handguards Naxx EPGP 345.00 345.00
04.13.21 Lossemenel icon Desecrated Handguards Naxx EPGP 345.00 345.00
04.13.21 Cankler icon Desecrated Pauldrons Naxx EPGP 3446.00 3446.00
04.13.21 Sainthiltz icon Midnight Haze Naxx EPGP 425.00 425.00
04.13.21 Punkybrewser icon Desecrated Boots Naxx EPGP 3446.00 3446.00
04.13.21 Sainthiltz icon Sadist's Collar Naxx EPGP 455.00 455.00
04.13.21 Kevette icon Rime Covered Mantle Naxx EPGP 2437.00 2437.00
04.13.21 Yachtrock icon Desecrated Bindings Naxx EPGP 2573.00 2573.00
04.13.21 kristamarie icon The Castigator Naxx EPGP 4874.00 4874.00
04.13.21 Punkybrewser icon Desecrated Headpiece Naxx EPGP 4595.00 4595.00
04.13.21 Gharr icon Desecrated Headpiece Naxx EPGP 4595.00 4595.00
04.13.21 disenchanted icon Desecrated Bracers Naxx EPGP 2573.00 2573.00
04.13.21 Veranne icon Polar Shoulder Pads Naxx EPGP 0.00 0.00
04.08.21 Arrhenius icon Resilience of the Scourge Naxx EPGP 1500.00 1275.00
04.08.21 kristamarie icon The Face of Death Naxx EPGP 1980.00 1683.00
04.08.21 Nexialn icon Sapphiron's Left Eye Naxx EPGP 2639.00 2243.15
04.08.21 Lojuan icon Might of the Scourge Naxx EPGP 1500.00 1275.00
04.08.21 Valisa icon The Phylactery of Kel'Thuzad Naxx EPGP 1500.00 1275.00
04.08.21 disenchanted icon Plagueheart Ring Naxx EPGP 3395.00 2885.75
04.08.21 Firerocket icon Gressil, Dawn of Ruin Naxx EPGP 7387.00 6278.95
04.08.21 Laekna icon Soulseeker Naxx EPGP 895.00 760.75
04.08.21 Villith icon Bonescythe Ring Naxx EPGP 3395.00 2885.75
04.06.21 Lojuan icon Desecrated Waistguard Naxx EPGP 345.00 293.25
04.06.21 Lossemenel icon Preceptor's Hat Naxx EPGP 325.00 276.25
04.06.21 Shreever icon Splinter of Atiesh Naxx EPGP 0.00 0.00
04.06.21 disenchanted icon Ghoul Skin Tunic Naxx EPGP 3249.00 2761.65
04.06.21 disenchanted icon Stygian Buckler Naxx EPGP 4874.00 4142.90
04.06.21 disenchanted icon Desecrated Sabatons Naxx EPGP 3446.00 2929.10
04.06.21 Ulthas icon Iblis, Blade of the Fallen Seraph Naxx EPGP 4243.00 3606.55
04.06.21 disenchanted icon Necro-Knight's Garb Naxx EPGP 3732.00 3172.20
04.06.21 disenchanted icon Desecrated Bracers Naxx EPGP 2573.00 2187.05
04.06.21 Shreever icon Splinter of Atiesh Naxx EPGP 0.00 0.00
04.06.21 Sainthiltz icon Wristguards of Vengeance Naxx EPGP 1819.00 1546.15
04.06.21 disenchanted icon Band of Reanimation Naxx EPGP 1819.00 1546.15
04.06.21 Azael icon Desecrated Pauldrons Naxx EPGP 345.00 293.25
04.06.21 Choochit icon Desecrated Breastplate Naxx EPGP 4595.00 3905.75
04.06.21 Arrhenius icon Warmth of Forgiveness Naxx EPGP 467.00 396.95
04.06.21 Arrhenius icon Desecrated Robe Naxx EPGP 4595.00 3905.75
04.06.21 Claritin icon Desecrated Leggings Naxx EPGP 460.00 391.00
04.06.21 Gharr icon Desecrated Legguards Naxx EPGP 4595.00 3905.75
04.06.21 Firerocket icon Band of Unnatural Forces Naxx EPGP 2090.00 1776.50
04.06.21 Tikan icon Desecrated Waistguard Naxx EPGP 345.00 293.25
04.06.21 disenchanted icon Hatchet of Sundered Bone Naxx EPGP 4874.00 4142.90
04.06.21 Gharr icon Crystal Webbed Robe Naxx EPGP 374.00 317.90
04.06.21 disenchanted icon Desecrated Gauntlets Naxx EPGP 3446.00 2929.10
04.06.21 disenchanted icon Desecrated Gauntlets Naxx EPGP 3446.00 2929.10
04.06.21 Shreever icon Splinter of Atiesh Naxx EPGP 0.00 0.00
04.06.21 Adlark icon Desecrated Spaulders Naxx EPGP 3446.00 2929.10
04.06.21 Slayde icon Toxin Injector Naxx EPGP 566.00 481.10
04.06.21 Nexialn icon Glacial Headdress Naxx EPGP 0.00 0.00
04.06.21 Slayde icon Desecrated Boots Naxx EPGP 3446.00 2929.10
04.06.21 Shreever icon Splinter of Atiesh Naxx EPGP 0.00 0.00
04.06.21 Whims icon Death's Bargain Naxx EPGP 488.00 414.80
04.06.21 Lojuan icon Desecrated Pauldrons Naxx EPGP 345.00 293.25
04.06.21 Azael icon Desecrated Helmet Naxx EPGP 460.00 391.00
04.06.21 Breadstick icon Leggings of Polarity Naxx EPGP 3732.00 3172.20
04.06.21 Luvee icon Desecrated Circlet Naxx EPGP 460.00 391.00
04.06.21 disenchanted icon Desecrated Bracers Naxx EPGP 2573.00 2187.05
04.06.21 disenchanted icon Malice Stone Pendant Naxx EPGP 1819.00 1546.15
04.06.21 Shreever icon Splinter of Atiesh Naxx EPGP 0.00 0.00
04.01.21 Choochit icon The Face of Death Naxx EPGP 7917.00 5720.03
04.01.21 Spikeyface icon Desecrated Breastplate Naxx EPGP 4595.00 3319.89
04.01.21 Shizzel icon Desecrated Robe Naxx EPGP 4595.00 3319.89
04.01.21 Villith icon Soulstring Naxx EPGP 1625.00 1174.06
04.01.21 Kevette icon Power of the Scourge Naxx EPGP 1500.00 1083.75
04.01.21 Villith icon Shroud of Dominion Naxx EPGP 2956.00 2135.71
04.01.21 Tikan icon Fortitude of the Scourge Naxx EPGP 1500.00 1083.75
04.01.21 Hjerk icon Cloak of the Necropolis Naxx EPGP 2956.00 2135.71
04.01.21 disenchanted icon Belt of the Grand Crusader Naxx EPGP 2799.00 2022.28
04.01.21 Takoloctopus icon Wraith Blade Naxx EPGP 488.00 352.58
04.01.21 Shreever icon Splinter of Atiesh Naxx EPGP 0.00 0.00
04.01.21 disenchanted icon Desecrated Handguards Naxx EPGP 3446.00 2489.74
04.01.21 Punkybrewser icon Desecrated Handguards Naxx EPGP 3446.00 2489.74
04.01.21 Choochit icon The Hungering Cold Naxx EPGP 7387.00 5337.11
04.01.21 Ulthas icon The Phylactery of Kel'Thuzad Naxx EPGP 1500.00 1083.75
04.01.21 Laekna icon Ring of Faith Naxx EPGP 3395.00 2452.89
04.01.21 Halohesh icon Ring of Redemption Naxx EPGP 340.00 245.65

 


Lost PasswordThird-Party Login